top of page

O PROJEKTU

Poválečná sídliště představují v postsocialistických zemích důležitou součást bytového fondu a jejich vývoj v posledních desetiletích se často diskutuje. Přesto, i přes relativně bohaté výzkumné důkazy založené na případových studiích, systematický a komplexní výzkum sídlišť v konkrétních zemích nebo regionech chybí. Tento projekt si klade za cíl přinést nové empirické znalosti o sídlištích v českých městech za pomoci komparativní perspektivy a kombinace kvalitativních a kvantitativních výzkumných metod.

 

Projekt má tři hlavní vzájemně propojené cíle: (1) identifikovat vývojové trajektorie sídlišť v českých městech; (2) posoudit spokojenost obyvatel s bydlením a jejich postoje k rezidenční mobilitě; (3) porozumět každodennímu životu na dnešních sídlištích, vztahu obyvatel k místu a k fyzickému a sociálnímu prostředí sídlišť. Výsledky přispějí též k rozvoji urbánních teorií a budou užitečné pro plánování budoucího rozvoje sídlišť.

 

Velkorysý rozsah tohoto výzkumného projektu, kombinace metod a jeho celkový charakter z něj činí první pokus navázat na největší průzkum o sídlištích v Československu, který v 70. letech provedl Jiří Musil a jeho kolegové z Výzkumného ústavu výstavby a architektury [VÚVA].

 

Projekt je realizován ve spolupráci Přírodovědecké fakultu Univerzity Karlovy a Sociologického ústavu Akademie věd. Je financován Grantovou agenturou České republiky.

IMG_20181006_160044.jpg
VÝZKUNÉ AKTIVITY

VÝZKUMNÁ AKTIVITA 1

Analýza historických materiálů

VÝZKUMNÁ AKTIVITA 2

Prostorové vzorce obyvatelstva

VÝZKUMNÁ AKTIVITA 3

Dvě dotazníkové šetření

VÝZKUMNÁ AKTIVITA 4

Tři kvalitativní případové studie

bottom of page