top of page

HISTORIE A BUDOUCNOST ČESKÝCH SÍDLIŠŤ

KRÁTCE O NAŠEM PROJEKTU

Poválečná sídliště představují v postsocialistických zemích důležitou součást bytového fondu a jejich vývoj v posledních desetiletích se často diskutuje. Přesto, i přes relativně bohaté výzkumné důkazy založené na případových studiích, systematický a komplexní výzkum sídlišť v konkrétních zemích nebo regionech chybí. Tento projekt si klade za cíl přinést nové empirické znalosti o sídlištích v českých městech za pomoci komparativní perspektivy a kombinace kvalitativních a kvantitativních výzkumných metod.

 

Projekt má tři hlavní vzájemně propojené cíle: (1) identifikovat vývojové trajektorie sídlišť v českých městech; (2) posoudit spokojenost obyvatel s bydlením a jejich postoje k rezidenční mobilitě; (3) porozumět každodennímu životu na dnešních sídlištích, vztahu obyvatel k místu a k fyzickému a sociálnímu prostředí sídlišť. Výsledky přispějí též k rozvoji urbánních teorií a budou užitečné pro plánování budoucího rozvoje sídlišť.

 

Velkorysý rozsah tohoto výzkumného projektu, kombinace metod a jeho celkový charakter z něj činí první pokus navázat na největší průzkum o sídlištích v Československu, který v 70. letech provedl Jiří Musil a jeho kolegové z Výzkumného ústavu výstavby a architektury [VÚVA].

 

Projekt je realizován ve spolupráci Přírodovědecké fakultu Univerzity Karlovy a Sociologického ústavu Akademie věd. Je financován Grantovou agenturou České republiky.

IMG_20190418_092903.jpg

SBĚR DAT V DOTAZNÍKOVÉM ŠETŘENÍ PŘERUŠEN

10. října 2020

V souvislosti s vývojem epidemie Covid-19 jsme museli přerušit sběr dat v rámci našeho dotazníkového šetření. Doufáme, že se podaří současnou krizi co nejdříve zmírnit a my se k našim respondentům vrátíme, až to bude bezpečné.

IMG_20181006_161501.jpg

VÝVOJOVÉ TRAJEKTORIE

Při zohlednění širších sociálních, ekonomických a politických kontextů transformační éry, si projekt klade za cíl identifikovat odlišné typy vývojových trajektorií sídlišť v Česku a zaměřuje se na analýzu faktorů jejich vzestupného i sestupného vývoje za poslední tři desetiletí.

IMG_20181006_153536.jpg

KAŽDODENNÍ ŽIVOT

V rámci projektu budou provedeny hloubkové studie každodenního života na sídlištích v českých městech a jeho vztahu k jejich materiálnímu a sociálnímu prostředí.

REZIDENČNÍ SPOKOJENOST A REZIDENČNÍ MOBILITA

Projekt bude systematicky konceptualizovat a zkoumat kvalitu bydlení na sídlištích a jejich prostředí prostřednictvím vnímání jejich obyvatel. To povede k pochopení vztahu obyvatel k sídlištím jako místu jejich bydliště a dynamiky tohoto vztahu, který se v posledních desetiletích vyvíjel a měnil.

IMG_20181006_154435.jpg
bottom of page